ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kenu/kajak bérleti szerződés

Mai napon bérbeadó bérlő részére – bérlő személyes felelőssége mellett – bérletbe adja ………. db 1 személyes túrakajak, ………. db 3 – 4 – 7 – 8 személyes kenu* vízi sporteszközt kötelező felszereléssel Amely létrejött egyrészről Simon György egyéni vállalkozó (székhely: 2485 Gárdony, Május 1. utca 2/A., adószám: 66365949-1-27), mint bérbeadó, másrészről

Név/Name:

Állandó lakcím/Permanent address: 

Telefonszám/Phone number: 

Szem. ig. szám/ID or Passport number, nationality: 

E-mail cím/email address:

 mint bérlő között a mai napon az alábbi feltételekkel.

  1. A bérleti szerződés tárgya:

, ………. db evezővel, ………. db mentőmellénnyel, ………. db GPS készülékkel, ………. db vízhatlan zsákkal az alábbiakban részletezett feltételekkel.

  1. Bérleti jogviszony időtartama:

A vízi jármű bérlete ……………. órára/1 napra* szól. A bérleti jogviszony minimális időtartama 1 óra.

A bérleti jogviszony ideje 20….. év …………… hónap ……… nap ………… óra ………. perctől, maximum az aktuális napi nyitvatartási idő végéig tart.

A bérleti időtartamának lejártával a bérlő köteles visszatérni a Touring Hotelhez, ahol a bérbeadónak jelzi a visszatérését. Amennyiben bármely okból bérlő visszatérni nem tud, akkor értesíteni köteles bérbeadót a +36 30 271 3292 telefonszámon.

Amennyiben bérlő a vízi járművet a bérleti jogviszony idejét meghaladóan adja vissza bérbeadó részére, köteles

– a vízi sporteszköz harmadik személy általi további foglalása hiányában minden megkezdett óra után az árjegyzékben meghatározott óra szerinti óradíját,

– a vízi sporteszköz harmadik személy(ek) általi további foglalása(i) esetén annak teljes foglalási díját megfizetni.

  1. Bérleti díj:

Bérbeadó az 1. pontban részletezett vízi jármű bérbeadási szolgáltatást, a 2. pontban megadott időtartamra, az adott évben hatályos árjegyzékben meghatározott díjért adja bérbe Bérlőnek.

  1. Bérlő nyilatkozata:

A bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy:

– tud úszni, vízi sporteszköz vezetésében kellő gyakorlattal rendelkezik,

– a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet (hajózási szabályzat) előírásait ismeri,

– nincs kimerült vagy bódult állapotban,

(kimerült állapot: nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot; bódult állapot: alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő, külön jogszabályban meghatározottak és a kialakult gyakorlat szerint megállapítandó állapot)

– a vízi sporteszköz paramétereit, használatát, felszerelését, a biztonsági előírásokat ismeri,

– meggyőződött a vízi sporteszköz megfelelő, üzemkész műszaki állapotáról, a szükséges mentőeszközök és kötelező felszerelések megfelelő mennyiségéről és műszaki állapotáról,

– a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló tulajdonságait ismeri,

– bérlő tudomásul veszi, hogy a kajak/kenu kizárólag a Velencei-tó szabadon hajózható területén használható, továbbá azt, hogy a Velencei-tavi Madárrezervátum TT-re behajózni szigorúan tilos, engedélyhez kötött,

– a bejárható vízterület aktuális geometriai paramétereiről, vízföldrajzi adottságairól, vízállásról előre tájékozódott és a várható időjárási körülményeket ismeri,

– bérlő tudomásul veszi, hogy a kajakot/kenut közúton nem szállíthatja, más vízi területre elszállítani tilos,

– bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadónak nem kötelessége a fentiekkel kapcsolatos külön tájékoztatás, a bérbeadótól kapott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, azért felelősséget bérbeadó nem vállal,

– bérlő tudomásul veszi, hogy a vízi jármű használata veszélyes üzem, azt saját felelősségre használhatja, mely felelősség kiterjed a vízi járműben tartózkodókra – különösen gyermekek, idősek, bármilyen fogyatékkal bíró személyek, illetve állatok – és a járműben található dolgokra. Baleset esetén haladéktalanul köteles értesíteni az illetékes hatóságokat, illetve az általános szabályok szerint köteles eljárni a mentés érdekében.

  1. Bérlő kártérítési felelőssége:

A bérlő tudomásul veszi, hogy önhibájából, és utasai hibájából a vízi sporteszközben, más vízi járművekben, ill. harmadik személlyel szemben okozott, keletkezett károkért, teljes körű felelősséggel tartozik. Bérlő tudomásul veszi, hogy károkozás esetében kárenyhítési kötelezettsége van.

A vízi sporteszköz visszaadása az átvétel helyén, leltár és műszaki állapot ellenőrzése mellett történik.

Jelen bérleti szerződés két példányban készül, melyet felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt írnak alá.

Felek a vízi jármű és/vagy GPS készülék értékét az aktuális beszerzési áron állapítják meg, amit károkozás esetén bérlő köteles bérbeadó részére megfizetni, mellyel egy időben a vízi jármű és/vagy GPS készülék tulajdonjoga átszáll bérlőre. A felszerelési tárgyak elvesztése, rongálása esetén 1 db evező 10.000.-Ft, 1 db mentőmellény 10.000.-Ft, 1 db vízhatlan zsák mérettől függően 5-20.000.-Ft térítési díj fizetendő.

  1. Bérlő tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), rendelkezéseire figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben megadott adatait a bérleti jogviszonnyal összefüggésben bérlő papír, illetve digitális, szkennelt formában tárolja. Bérlő az adatokat a bérleti jogviszony lezárultát követő egy év elteltével megsemmisíti, illetve törli.

Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait bérbeadó kizárólag megkeresés esetén hatóságok, illetve bíróságok részére továbbítja. Az adattárolás célja a bérleti jogviszony dokumentálhatósága.

  1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

A szerződésből eredő jogvita esetére a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

Gárdony, 20……év…………….hónap……nap